Zakres tematyczny

Celem konferencji jest odpowiedź na pytanie o to, co współcześnie zostało z historycznego pojęcia autonomii sztuki. Czy wypracowana przez nowożytną filozofię figura sztuki, która posiada dla siebie tylko właściwy język, logikę/gramatykę, narzędzia i środki wypowiedzi jest do utrzymania? Czy jest do utrzymania towarzysząca sztuce autonomicznej i legitymizująca jej wartości filozofia reprezentująca coraz bardziej spolaryzowane stanowiska wobec tradycji filozoficznej i nowych stylów pisarstwa filozoficznego, bliskiego literaturze? Czy performatywny zwrot uderza tylko w autonomię dzieła, czy też dokonuje dekonstrukcji innych składników sytuacji estetycznej? Jaką rolę w kontekście praktyk „sztuki bez dzieł”  odgrywają dawne kategorie estetyczne, jak twórczość, doświadczenie estetyczne, percepcja i całkiem nowe, lub na nowo zinterpretowane, jak zdarzenie, czy gra i wspólnota?  Jak oceniać w kategoriach filozoficznych i estetycznych, ale także społeczno-politycznych tezę o „powrocie realnego”? Jak rozległe jest pole teoretyczne autonomii sztuki w obrębie nowoczesnego społeczeństwa? Czy otoczenie rynkowe, wysoka instytucjonalizacja „świata sztuki”, subsydia państwowe i uprawiane różne polityki kulturalne, zarówno przez władze, jak i kuratorów pozwalają sztuce na samosterowność i wolność wypowiedzi? Jeśli w tych warunkach autonomia sztuki jest możliwa, to co miałaby ona oznaczać?

Zapraszamy do nadsyłania abstraktów wystąpień podejmujących, miedzy innymi, niżej wymienione zagadnienia:

 1. kategoria autonomii w dyskursie filozoficznym
 2. autonomiczne i nieautonomiczne dyskursy filozoficzne
 3. odpowiedzialność w kontekście autonomii myślenia
 4. autonomia a wolność
 5. podmiot-ciało – samostanowienie
 6. historyczne kształtowanie się autonomii sztuki
 7. sztuka autoteliczna i sztuka zaangażowana
 8. autonomia aktu twórczego
 9. autonomiczne i nieautonomiczne kategorie estetyczne
 10. sztuka jako „laboratorium rzeczywistości”
 11. autonomia zinstrumentalizowana
 12. filozofia nowej muzyki wobec form muzycznych w świecie społecznym
 13. autonomia sztuk plastycznych po zwrocie performatywnym
 14. autonomia architektury w przestrzeni kulturowej
 15. sztuka poza autonomią – krajobraz, estetyka ogrodu
 16. historia i współczesność „wypadków granicznych” w literaturze
 17. autonomia w teatrze: „obecność sceniczna”, doświadczenie (w) przestrzeni teatralnej
 18. autonomia wspólnot artystycznych i paraartystycznych a współczesne praktyki performatywne
 19. autonomia instytucji sztuki (teatr, muzeum, galeria).

Serdecznie zapraszamy do podejmowania również innych zagadnień łączących się z tematem autonomii sztuki, jej kontekstu filozoficznego i kulturowego.