Zaproszenie

Zakład Estetyki Instytutu Filozofii
Wydziału Filozofii i Socjologii UMCS w Lublinie
zaprasza do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej
Teatr, teatralizacja, performatywność
28-31 maja 2015 Zakopane

Celem konferencji będzie próba odpowiedzi na pytanie o konsekwencje teoretyczne i praktyczne tak zwanego „zwrotu performatywnego”. Punktem wyjścia jest założenie, że mamy do czynienia z procesem poszerzenia skali i zakresu zjawiska performatywności i przenoszenia refleksji z badań nad teatrem i sztuką performance na inne obszary sztuki i poza sztukę. Performacne już dawno przestał być kojarzony tylko i wyłącznie z działaniami czysto teatralnymi. Dostrzegany jest w polityce, mediach, popkulturze oraz w codziennych praktykach życia społecznego, przejawiających się m.in. w rytuałach, demonstracjach, manifestacjach.

Ideą wiodącą konferencji jest rekonstrukcja drogi jaką przebyła idea performatywności od kontekstu teatrologicznego ku szeroko pojmowanym sztukom i działaniom performatywnym. Chętnie widziane będą referaty, które z różnych perspektyw badawczych będą starały się odpowiedzieć na pytania czym jest performans artystyczny, kulturowy, społeczny i jaka jest jego historia? Kim jest performer w sztuce i w życiu publicznym? Jakie jest zaplecze filozoficzne zjawiska performatywności? Jaki jest stan badań nad zjawiskiem performatywności w studiach kulturowych, w estetyce i naukach jej pokrewnych? Chcemy także zastanowić się nad procesem ekspansji idei performatywności oraz roli jaką w nim pełni powszechnie obserwowany proces teatralizacji rzeczywistości.

Proponujemy następujące obszary problemowe:

  1. Działania performatywne w sztuce: teatrze dawnym i współczesnym ze szczególnym uwzględnieniem doświadczeń polskiego teatru (np. Teatr Witkacego w Zakopanem),   parateatrze, filmie, sztukach multimedialnych, sztuce publicznej, enviroment, a także w tych dziedzinach twórczości, które tradycyjnie koncentrowały się na wytwarzaniu obiektów. Konkretne przykłady szeroko rozumianych sztuk performatywnych, pomocne w dookreśleniu zjawiska performatywności i identyfikacji jego charakterystycznych cech w wymiarze artystycznym.
  2. Teatralizacja życia. Geneza, przykłady i skutki zacierania granic pomiędzy kreacją artystyczną i życiem prywatnym, życiem prywatnym i publicznym, nowe konteksty „sztuki życia”. Performans społeczny i społeczeństwo spektaklu. Teatralizacja polityki. Modele performera – media, polityka, kultura, edukacja.
  3. Estetyka performatywna – zakres dziedziny, problemy, wyzwania. Performatywność we współczesnych koncepcjach estetycznych. Estetyzacja rzeczywistości a teatralizacja życia w dyskursie estetycznym. Kategorie estetyczne w naukach i działaniach performatywnych.
  4. Filozoficzne konteksty zjawiska performatywności w świecie współczesnym. Procesualność i sprawczość jako kategorie filozoficzne. Kategoria tożsamości w perspektywie transkulturowej i komunikacyjnej (obcość i swojskość, miejsce i nie-miejsce, ciało przekształcane/przekształcające).

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji prosimy o przesyłanie zgłoszeń za pomocą formularza zgłoszeniowego do 20 kwietnia 2015.

 

Kierownik naukowy konferencji
Dr hab. Teresa Pękala prof. UMCS